ITA ปี 2562

ITA 2562 รายงานหลักฐานเชิงประจักษ์

ตัวชี้วัดที่ 9. การเปิดเผยข้อมูล

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน

ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลและ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง www ของหน่วยงาน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด

O3

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

O4

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน

O5

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย    ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน ครบถ้วน

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องมีข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ    การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลและ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง www ของหน่วยงาน

ข่าวปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือ เว็บบอร์ด เป็นต้น

ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลและ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง www ของหน่วยงาน

O9

Social Network

Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปีจะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจะดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลและ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง www ของหน่วยงาน

O11

รายงานการกำกับติดตาม     การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูล    ของปีที่ผ่านมา

การปฏิบัติงาน

O13

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)

ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลและ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง www ของหน่วยงาน

การให้บริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)

O14

มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ(สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ ที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)

ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลและ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง www ของหน่วยงาน

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจะต้องเป็นสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

แผนดำเนินงาน

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ทุกส่วนราชการ

O17

E-Service

E–Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. สนง. สาธารณสุขจังหวัด

2. สนง. ขนส่งจังหวัด

3. สนง. ประกันสังคมจังหวัด

4. สนง. ที่ดินจังหวัด

5. หน่วยงานที่มีภารกิจการให้บริหาร

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่ายและจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

ทุกส่วนราชการ

O19

รายงานการกำกับติดตาม      การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ      6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

ทุกส่วนราชการ

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีสรุป การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ทุกส่วนราชการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

เจ้าภาพหลัก : สนง. คลังจังหวัด
หน่วยงานดำเนินกา : ทุกส่วนราชการ

O22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

เจ้าภาพหลัก : สนง. คลังจังหวัด
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องเป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนดำเนินงาน

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานจังหวัด (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

O26

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนกำลังคน การเตรียมอัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับ       การเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานจังหวัด (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

แผนดำเนินงาน

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่หน่วยงานจัดทำขึ้นในด้านต่างๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์    การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานจังหวัด (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี จะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานจังหวัด (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานจังหวัด (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

O30

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จะต้องมีสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น

ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะส่วนราชการที่มีจัดเวที/ประชุมรับฟังความคิดเห็น เช่น

1. สนง. อุตสาหกรรม

2. สนง. สาธารณสุข

3. สนง. โยธาธิการและผังเมือง

4. สนง. พลังงาน

ฯลฯ

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ
(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานจังหวัด (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารจะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีจะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน ปีที่ประเมิน

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีจะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานจะดำเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานจังหวัด (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีจะต้องมีสรุปการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น กำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่จ้อมูลต่อสาธารณะ

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานจังหวัด (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ )
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมจะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานคลังจังหวัด
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม)
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานที่ดินจังหวัด
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน     กับผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่    ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ

เจ้าภาพหลัก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หน่วยงานดำเนินการ : ทุกส่วนราชการ

เมนูผู้ใช้

Free Joomla! template by L.THEME