ITA 2561 รายงานหลักฐานเชิงประจักษ์

1. ดัชนีความโปร่งใส

EB1 การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด

 1. คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 0238/2560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. เว็บไซต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน

EB1 (2) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. http://www.maehongson.go.th
 2. http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/760/

EB2 การมีส่วนร่วม

EB2 (1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 1. ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด
 2. คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1114/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แม่ฮ่องสอน

EB2 (2) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

EB3 การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

 1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

EB3 (2) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

EB3 (3) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
 2. http://www.maehongson.go.th
 3. http://soffice.maehongson.go.th เมนูข่าวประกวดราคา

EB3 (4) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 1. http://www.maehongson.go.th

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด

EB4 การดำเนินงานตามภารกิจ

EB4 (1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1. รายงานหลักฐาน EB4 (1) (ภาพหน้าจอ)
 2. เว็บไซต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมนูยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด หัวข้อปีงบประมาณ 2561

EB4 (2) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

 1. รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2560
 2. เว็บไซต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมนูยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด หัวข้อปีงบประมาณ 2560

EB4 (3) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2561
 2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2561-2564)
 3. สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

EB5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB5 (1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 1. หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.5/ว1229 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
 2. หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.5/ว1218 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
 3. ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
 4. หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.5/ว2165 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB6 เจตจำนงสุจริต

EB6 (1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 1. หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.5/ว1660 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่องขอความอนุ้คราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต
 2. การเผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ทางเว็บไซต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

EB7 การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB7 (1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

 1. ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2968/2559 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม
 3. หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.1/ว5326 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 4. หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.1/ว3023 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

EB8 การรับสินบน

EB8 (1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 1. หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส 0017.3/ว2350 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561
 2. ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง นโยบายในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

EB9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB9 (1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

 1. โครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 2. รายงานผลการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 4. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 5. คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2652/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

EB10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10 (1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

 1. ไม่มีการดำเนินการ

EB10 (2) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด

 1. คู่มือ มาตรการ ในการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

EB11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB11 (1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 1. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

EB11 (2) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 1. สรุปการดำเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2. บันทึกข้อความ ที่ มส 0017.5/- ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561 เรื่อง การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. การจัดทำโครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 4. รายงานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 5. โครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสของบุคลากรภาครัฐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

EB12 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB12 (1) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.2/2847 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 2. หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส 0017.1/4350 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

EB12 (2) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

 1. ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมนูผู้ใช้

Free Joomla! template by L.THEME