ITA ปี 2562

O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ที่หน่วยงานราย ละเอียด

1

สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190627165909_1_file.pdf

2

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน https://www.opsmoac.go.th/maehongson-dwl-preview-411391791842

3

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน http://padme.moi.go.th/

4

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน https://www.m-culture.go.th/maehongson/ewt_dl_link.php?nid=332

เมนูผู้ใช้

Free Joomla! template by L.THEME