O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

พิมพ์
ที่หน่วยงานรายละเอียด

1

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน http://www.industry.go.th/maehongson/index.php/procurement/2015-12-01-00-09-06/item/11472-2561

2

สำนักงานสหกรณ์จัหวัดแม่ฮ่องสอน http://web.cpd.go.th/maehongson/index.php/about/2018-07-17-06-09-10

3

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน https://www.alro.go.th/maehongson/ewt_dl_link.php?nid=654

4

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน http://staff.maehongson.go.th/index.php/